Podziały nieruchomości (gruntów), rozgraniczenia oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych


Wśród usług oferowanych przez biuro geodezyjno-kartograficzne MAPA znajduje się geodezyjny podział nieruchomości, który przeprowadzamy szybko i solidnie. Podział działki budowlanej polega na rozdzieleniu gruntu ewidencyjnego na kilka części, poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji.

Geodezyjny podział nieruchomości jest jednym z niezbędnych etapów procesu inwestycyjnego, którego celem jest uzyskanie określonej konfiguracji terenu objętego planowanym przedsięwzięciem. W trakcie całego procesu na bieżąco informujemy inwestorów o postępach oraz wszelkich zaistniałych zmianach.

Aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości są przede wszystkim:

  • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • rozporządzenie Rady Ministra dot. sposobu i trybu dokonywania podziału gruntów.

Poza geodezyjnym podziałem działek budowlanych, nasi specjaliści zajmują się również opracowaniem oraz analizą dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury rozgraniczenia nieruchomości.

Przygotowywana przez nas dokumentacja do celów prawnych obejmuje między innymi badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, a także wykonanie prac dotyczących wykupu lub wywłaszczenia nieruchomości.

Usługi geodezyjnego podziału nieruchomości świadczymy na terenie całego województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Jelenia Góra.

Nasze usługi